Управління УСП у Вінницькій області

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА Української Служби Порятунку (витяг зі Статуту)
МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА Української Служби Порятунку
(витяг зі Статуту Української Служби Порятунку)

--------------------------------------------------------------------------------Головною метою УСП є сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізації ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки, запровадженню дієвих механізмів демократичного громадського контролю, зосередженню зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародного тероризму, а також задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сферах суспільного життя.

Завданнями УСП є:
• участь у реалізації державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки;

• сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запровадження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю над системою національної безпеки;

• сприяння боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму;

• участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформаційної, гуманітарної безпеки;

• участь у забезпечені громадської безпеки та соціально-правового захисту населення;

• участь у забезпечені реалізації державної політики у сфері цідильного захисту;

• сприяння державним органам та установам з питань охорони громадського порядку та державного кордону;

• сприяння у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших стихійних лих;

• упровадження рятувальної справи;

• забезпечення техногенної, екологічної і пожежної безпеки;

• забезпечення безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, створивши при цьому службу порятунку (за аналогом міжнародної служби порятунку «112 / 911»), асістанської служби;

• задовольняння та захист законних інтересів своїх членів кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої вітчизняної війни, визвольних національних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців та інших громадян;

• сприяння в прийняті економічно доцільних та ефективних регуляторних активів;

• організація зворотного зв’язку між громадським середовищем та регуляторними органами для оцінки ступеню ефективності державної регуляторної політики;

• підвищенню рівня правової обізнаності членів «УСП» та громадськості;

• відновлення прав членів УСП в разі їх порушення;

• сприяння захисту законних інтересів громадян та їх сімей, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;

• сприяння в отриманні членами УСП, особами з числа військовослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, науковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності;

• реалізація положень Національної програми правової освіти та Концепції гуманітарного й соціального розвитку;

• сприяння в підготовці та формуванні на базі сил та засобів УСП мобілізаційного резерву для цивільної оборони Міністерства оборони України;

• розробка й реалізація програм правового та соціального захисту населення, надання членам УСП та громадянам практичної, організаційної, методичної, довідково-аналітичної та іншої допомоги;

• здійснення у мережах встановлених чинним законодавством демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;

• сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної й пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного кордону;

• сприяння перетворенню об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, вжиття заходів щодо зниження рівня опромінення та створення інших дієвих форм для забезпечення життєдіяльності радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях;

• сприяння здійсненню заходів зі створення безперервного довгострокового функціонування інфраструктури, що забезпечує безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання;

• вивчення потреб членів УСП. Участь у проведенні соціального моніторингу, створення відповідного архіву;

• в мережах чинного законодавства запобігання й ефективна протидія терористичним і екстремістським проявам в України;

• сприяння збору, систематизації та аналітичній обробці, архівації інформації про виникнення надзвичайних ситуацій;

• здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого характеру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах, а також здійснення громадського пожежного нагляду;

• сприяння виконанню дезактиваційних робіт на території радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів, і додержання вимог правового режиму в зазначених зонах;

• координує діяльність аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони, в тому числі тих, що охороняють об’єкти на договірних засадах;

• забезпечення здійснення громадського пожежного нагляду та пожежної охорони населених пунктів і об’єктів, сприяння здійсненню органами виконавчої влади заходів, пов’язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а також діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони;

• сприяння організації та проведення аварійних пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних сил та засобів УСП;

• надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ організації усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об’єктах, а також ліквідації забруднення на таких об’єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації впливу нафтопродуктів, шкідливих для навколишнього природного середовища хімічних та радіоактивних речовин;

• аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок виникнення заходів щодо запобігання таким ситуаціям;

• вжиття заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародним стандартів засобів і способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах;

• прогноз разом із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання таких ситуацій, здійснення районування території у зв’язку з наявністю потенційно небезпечних виробництв, об’єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначення показників ризику на зазначених об’єктах і територіях;

• прийняття участі у наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало в наслідок надзвичайної ситуації;

• створення аварійно-рятувальної служби, здійснення керівництва їх діяльністю, контроль за проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов’язаними з ліквідацією аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного стихійного лиха;

• прийняття участі у вдосконалені системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів, на внутрішніх водах, організація цілодобового чергування координаційних центрів і аварійно-рятувальних служб УСП;

• здійснення у мережах чинного законодавства заходів щодо захисту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності, приймає участь у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення анти терористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту;

• сприяння функціонуванню та розвитку державної системи гідрометеорологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення;

• прийняття участі у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайних ситуації;

• проведення навчальних та тренувальних заходів для членів організації (в тому числі за кордоном);

• створення літопису історії і праці, мужності та самовідданості працівників рятувальних, контрольних служб, що беруть чи брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприянню інформування населення про надзвичайні ситуації, їх наслідки та способи попередження;

• сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на державну стратегію попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом УСП в установленому порядку:

• одержує, в порядку встановленому чинним законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

• виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, в тому числі права власності на рухоме і нерухоме майно, земельні ділянки, інтелектуальну власність, тощо;

• взаємодіє та співпрацює з державними установами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, недержавними органами та установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

• вносить пропозиції до органів державної влади й управління з питань діяльності УСП;

• у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

• відстежує результативність регуляторних актів;

• створює засоби масової інформації, підприємства, установи, організації необхідні для виконання статутних цілей УСП;

• співпрацювати з Радою Національної Безпеки і Оборони України (далі - РНБО), зокрема, у створеному законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (в т. ч. громадських, дорадчих, консультативних);

• підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає угоди, приймає участь у здійснення заходів, що не суперечить чинному законодавству України;

• організовує та бере участь в проведенні (на громадських засадах) наукових досліджень, конференцій, семінарів, змагань, зборів, та інших заходів з питань діяльності УСП, що не суперечить чинному законодавству України та відповідають статутним завданням. Видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали;

• допомагає у створенні сприятливих умов для членів УСП у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань;

• сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, головна мета яких – надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзвичайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам;

• приймає участь у проведенні державних та недержавних незалежних експертиз з різних напрямків стосовно випадків надзвичайних ситуацій з залучення незалежних висококваліфікованих фахівців відповідного профілю;

• вивчає та сприяє використанню досвіду закордонних держав у створенні соціальної, медичної, матеріальної реабілітації громадян, що постраждали в наслідок надзвичайних ситуацій;

• закріплює та розвиває співробітництво із закордонними державними та недержавними організаціями, благодійними фондами, екологічними рухами, тощо;

• представляє й захищає свої законні інтереси і інтереси своїх членів у державних та недержавних органах;

• розповсюджує інформацію і пропанує свої ідеї та цілі;

• сприяє в розробці, придбанні та впровадженні прогресивних технологій;

• проводить організацію та практичні заходи по організації та проведенні навчальних зборів, тренувань, стажування (у т. ч. за кордоном) працівників членів – УСП;

• створює на території України свої відокремленні підрозділи, які діють від імені УСП основі своїх положень або статутів;

• приймає участь у формуванні консультативно-дорадчих органів, які створюються при РНБО;

• налагоджує зв’язки з громадськістю, в тому числі міжнародною з метою взаємодії, обміну інформацією, досвідом, технологіями тощо, а також підтримки мети діяльності та завдань УСП;

• надає науковий та експертний супровід комплексних програм, що стосуються мети діяльності та завдань УСП, мережах чинного законодавства сприяє громадським ініціативам по формуванню внутрішньої й зовнішньої політики держави в даній сфері;

• розробляє рекомендації, скеровані на вдосконалення міжнародно-правової й національної законодавчої бази з проблем міжнародної та національної безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом;

• подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України та РНБО пропозиції щодо визначення меж забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій, готує аналітичні матеріали про стан ліквідації її наслідків;

• надає пропозиції до навчальних планів і програм підготовки спеціалістів із поводження з радіоактивними відходами, цивільного захисту та техногенної безпеки, аварійно-рятувальних формувань та служб, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуації;

• виконує інші завдання та має інші права в межах чинного законодавства;


Создан 08 ноя 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником